ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
10.0069   0.0303 30 มิ.ย. 2558
11.1981   0.0009 31 ก.ค. 2558
10.7629   0.0015 31 ก.ค. 2558
10.9413   0.0014 31 ก.ค. 2558
10.9594   0.0015 31 ก.ค. 2558
11.0165   0.0019 31 ก.ค. 2558
11.1210   0.0212 31 ก.ค. 2558
12.4431   0.0003 31 ก.ค. 2558
10.6609   0.0873 29 ก.ค. 2558
10.9763   0.0109 29 ก.ค. 2558
6.5585   0.0553 28 ก.ค. 2558
9.7457   0.0552 29 ก.ค. 2558
25.6756   0.4374 31 ก.ค. 2558
11.2607   0.0773 31 ก.ค. 2558
11.0256   0.0008 31 ก.ค. 2558
12.5613   0.0574 28 ก.ค. 2558
15.8012   0.2655 31 ก.ค. 2558
12.6163   0.1881 31 ก.ค. 2558
21.6140   0.3293 31 ก.ค. 2558
13.4111   0.2994 31 ก.ค. 2558
03 ก.ค. 2558
แจ้งแก้ไขชื่อ และโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต้การบริหารและจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
03 ก.ค. 2558
แจ้งแก้ไขชื่อ และโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต้การบริหารและจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด