ประกาศ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.9001   0.0651 28 ก.พ. 2557
10.9298   0.0006 24 เม.ย. 2557
10.1254   0.0026 24 เม.ย. 2557
10.3785   0.0048 24 เม.ย. 2557
10.4789   0.0004 24 เม.ย. 2557
10.5122   0.0028 24 เม.ย. 2557
10.5502   0.0063 24 เม.ย. 2557
10.5672   0.0044 24 เม.ย. 2557
10.6009   0.0058 24 เม.ย. 2557
10.5940   0.0029 24 เม.ย. 2557
10.6446   0.0063 24 เม.ย. 2557
10.6313   0.0062 24 เม.ย. 2557
10.6513   0.0048 24 เม.ย. 2557
10.6590   0.0066 24 เม.ย. 2557
10.7020   0.0065 24 เม.ย. 2557
11.8137   0.0065 24 เม.ย. 2557
11.5480   0.0245 23 เม.ย. 2557
8.9764   0.0308 22 เม.ย. 2557
8.4370   0.0011 23 เม.ย. 2557
24.7685   0.0144 24 เม.ย. 2557
11.3246   0.0013 24 เม.ย. 2557
10.7990   0.0005 24 เม.ย. 2557
13.0667   0.0904 22 เม.ย. 2557
15.5758   0.0254 24 เม.ย. 2557
12.0382   0.0546 24 เม.ย. 2557
21.3813   0.0074 24 เม.ย. 2557
14.3108   0.0241 24 เม.ย. 2557
24 เม.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) กองทุนเปิดฟินันซ่า โกลบอล เอควิตี้ส์(FAM GEF)
21 เม.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.85% ต่อปี