ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.8504   0.1088 30 ก.ย. 2557
11.0512   0.0006 31 ต.ค. 2557
10.2702   0.0169 31 ต.ค. 2557
10.5410   0.0015 31 ต.ค. 2557
10.6292   0.0176 31 ต.ค. 2557
10.6644   0.0185 31 ต.ค. 2557
10.7130   0.0171 31 ต.ค. 2557
10.7330   0.0014 31 ต.ค. 2557
10.7580   0.0186 31 ต.ค. 2557
10.7429   0.0186 31 ต.ค. 2557
10.8093   0.0176 31 ต.ค. 2557
10.7891   0.0131 31 ต.ค. 2557
10.8078   0.0145 31 ต.ค. 2557
10.8186   0.0100 31 ต.ค. 2557
10.8660   0.0164 31 ต.ค. 2557
12.0371   0.0055 31 ต.ค. 2557
10.0994   0.0149 30 ต.ค. 2557
11.4878   0.0196 30 ต.ค. 2557
8.0464   0.0757 29 ต.ค. 2557
8.7510   0.0480 30 ต.ค. 2557
27.1424   0.4038 31 ต.ค. 2557
11.6218   0.0000 31 ต.ค. 2557
10.8972   0.0005 31 ต.ค. 2557
13.0245   0.0718 29 ต.ค. 2557
16.9429   0.2247 31 ต.ค. 2557
13.7232   0.1673 31 ต.ค. 2557
22.9160   0.3240 31 ต.ค. 2557
15.2768   0.2406 31 ต.ค. 2557
28 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง แจ้งวันและเวลาการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 11 กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน1 (FAM FIPR3M1)
09 ก.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปีี