ประกาศ ณ วันที่ 24 ต.ค. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.8504   0.1088 30 ก.ย. 2557
11.0470   0.0013 24 ต.ค. 2557
10.2788   0.0050 24 ต.ค. 2557
10.5346   0.0017 24 ต.ค. 2557
10.6384   0.0053 24 ต.ค. 2557
10.6741   0.0057 24 ต.ค. 2557
10.7214   0.0060 24 ต.ค. 2557
10.7266   0.0016 24 ต.ค. 2557
10.7677   0.0058 24 ต.ค. 2557
10.7526   0.0058 24 ต.ค. 2557
10.8176   0.0054 24 ต.ค. 2557
10.7942   0.0037 24 ต.ค. 2557
10.8141   0.0053 24 ต.ค. 2557
10.8266   0.0054 24 ต.ค. 2557
10.8741   0.0051 24 ต.ค. 2557
12.0302   0.0007 24 ต.ค. 2557
9.9123   0.0612 22 ต.ค. 2557
11.2201   0.0024 21 ต.ค. 2557
7.8764   0.0481 21 ต.ค. 2557
8.5572   0.0098 22 ต.ค. 2557
26.4337   0.0964 24 ต.ค. 2557
11.6225   0.0000 24 ต.ค. 2557
10.8940   0.0011 24 ต.ค. 2557
12.7581   0.1133 21 ต.ค. 2557
16.5084   0.0600 24 ต.ค. 2557
13.4011   0.0065 24 ต.ค. 2557
22.3469   0.1015 24 ต.ค. 2557
14.8141   0.0036 24 ต.ค. 2557
09 ก.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปีี
02 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3