ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2558 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
10.0721   0.0746 31 ธ.ค. 2557
11.1019   0.0006 23 ม.ค. 2558
10.3401   0.0045 23 ม.ค. 2558
10.6090   0.0008 23 ม.ค. 2558
10.7010   0.0047 23 ม.ค. 2558
10.7386   0.0047 23 ม.ค. 2558
10.7972   0.0065 23 ม.ค. 2558
10.8031   0.0008 23 ม.ค. 2558
10.8189   0.0049 12 ม.ค. 2558
10.8178   0.0047 23 ม.ค. 2558
10.8794   0.0008 23 ม.ค. 2558
10.8608   0.0031 23 ม.ค. 2558
10.8805   0.0048 23 ม.ค. 2558
10.8956   0.0044 23 ม.ค. 2558
10.9486   0.0060 23 ม.ค. 2558
12.1766   0.0073 23 ม.ค. 2558
10.2254   0.0285 22 ม.ค. 2558
11.2217   0.0432 22 ม.ค. 2558
6.6582   0.0282 21 ม.ค. 2558
9.0256   0.0825 22 ม.ค. 2558
26.6814   0.4897 23 ม.ค. 2558
11.6087   0.0001 23 ม.ค. 2558
10.9411   0.0005 23 ม.ค. 2558
12.3292   0.0078 21 ม.ค. 2558
16.8351   0.2865 23 ม.ค. 2558
13.6110   0.1002 23 ม.ค. 2558
22.6545   0.3509 23 ม.ค. 2558
13.8916   0.3220 23 ม.ค. 2558
28 พ.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.60% ต่อปี
22 ม.ค. 2558
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่