ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.9592   0.0738 31 ส.ค. 2557
11.0282   0.0006 23 ก.ย. 2557
10.2443   0.0007 23 ก.ย. 2557
10.5072   0.0008 23 ก.ย. 2557
10.6022   0.0008 23 ก.ย. 2557
10.6399   0.0051 23 ก.ย. 2557
10.6806   0.0020 23 ก.ย. 2557
10.6988   0.0009 23 ก.ย. 2557
10.7302   0.0016 23 ก.ย. 2557
10.7208   0.0020 23 ก.ย. 2557
10.7786   0.0007 23 ก.ย. 2557
10.7612   0.0010 23 ก.ย. 2557
10.7782   0.0019 23 ก.ย. 2557
10.7918   0.0033 23 ก.ย. 2557
10.8386   0.0006 23 ก.ย. 2557
11.9660   0.0030 23 ก.ย. 2557
10.3008   0.0960 22 ก.ย. 2557
11.6072   0.0199 22 ก.ย. 2557
8.0902   0.0437 19 ก.ย. 2557
8.7732   0.0600 22 ก.ย. 2557
27.3532   0.0276 23 ก.ย. 2557
11.6214   0.0001 23 ก.ย. 2557
10.8780   0.0006 23 ก.ย. 2557
13.2815   0.0152 19 ก.ย. 2557
17.0882   0.0211 23 ก.ย. 2557
13.4356   0.0306 23 ก.ย. 2557
23.0170   0.0257 23 ก.ย. 2557
15.5217   0.0308 23 ก.ย. 2557
18 ก.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ ) (TNPF)
09 ก.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปีี