ประกาศ ณ วันที่ 02 ก.ย. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.8854   0.0738 31 ก.ค. 2557
11.0155   0.0006 02 ก.ย. 2557
10.2396   0.0069 02 ก.ย. 2557
10.4888   0.0007 02 ก.ย. 2557
10.5985   0.0121 02 ก.ย. 2557
10.6333   0.0074 02 ก.ย. 2557
10.6782   0.0122 02 ก.ย. 2557
10.6801   0.0008 02 ก.ย. 2557
10.7270   0.0125 02 ก.ย. 2557
10.7182   0.0128 02 ก.ย. 2557
10.7730   0.0121 02 ก.ย. 2557
10.7440   0.0029 02 ก.ย. 2557
10.7724   0.0101 02 ก.ย. 2557
10.7838   0.0076 02 ก.ย. 2557
10.8386   0.0080 02 ก.ย. 2557
11.9352   0.0007 02 ก.ย. 2557
10.3958   0.0048 01 ก.ย. 2557
11.9968   0.0388 01 ก.ย. 2557
8.4404   0.0011 28 ส.ค. 2557
8.7484   0.0172 29 ส.ค. 2557
26.9552   0.0349 02 ก.ย. 2557
11.6199   0.0003 02 ก.ย. 2557
10.8672   0.0005 02 ก.ย. 2557
13.2730   0.0259 29 ส.ค. 2557
16.8011   0.0246 02 ก.ย. 2557
13.3777   0.0365 02 ก.ย. 2557
22.7131   0.0485 02 ก.ย. 2557
14.9284   0.0493 02 ก.ย. 2557
28 ส.ค. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปี
27 ส.ค. 2557
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน TNPF ครั้งที่ 1/2557