ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.3633   0.6436 31 ก.ค. 2558
11.2088   0.0004 28 ส.ค. 2558
10.7802   0.0002 28 ส.ค. 2558
10.9609   0.0007 28 ส.ค. 2558
10.9752   0.0004 28 ส.ค. 2558
11.0400   0.0006 28 ส.ค. 2558
11.1363   0.0196 28 ส.ค. 2558
12.4610   0.0052 28 ส.ค. 2558
10.0871   0.3458 27 ส.ค. 2558
10.3706   0.2388 27 ส.ค. 2558
6.1073   0.0534 26 ส.ค. 2558
9.4966   0.1532 27 ส.ค. 2558
24.4474   0.0788 28 ส.ค. 2558
11.0580   0.0032 28 ส.ค. 2558
11.0358   0.0004 28 ส.ค. 2558
11.7463   0.1381 26 ส.ค. 2558
15.0020   0.1215 28 ส.ค. 2558
12.1645   0.0114 28 ส.ค. 2558
20.1730   0.0100 28 ส.ค. 2558
11.9555   0.3443 28 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2558
ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF) ครั้งที่ 2/2558
03 ก.ค. 2558
แจ้งแก้ไขชื่อ และโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต้การบริหารและจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด