ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.8116   0.0722 30 มิ.ย. 2557
11.0087   0.0006 22 ส.ค. 2557
10.2168   0.0082 22 ส.ค. 2557
10.4796   0.0008 22 ส.ค. 2557
10.5616   0.0211 22 ส.ค. 2557
10.6091   0.0087 22 ส.ค. 2557
10.6510   0.0201 22 ส.ค. 2557
10.6709   0.0009 22 ส.ค. 2557
10.6893   0.0213 22 ส.ค. 2557
10.6800   0.0211 22 ส.ค. 2557
10.7352   0.0209 22 ส.ค. 2557
10.7259   0.0155 22 ส.ค. 2557
10.7409   0.0156 22 ส.ค. 2557
10.7592   0.0093 22 ส.ค. 2557
10.8045   0.0201 22 ส.ค. 2557
11.9210   0.0007 22 ส.ค. 2557
10.3736   0.0625 21 ส.ค. 2557
11.9372   0.0026 21 ส.ค. 2557
8.3988   0.0423 20 ส.ค. 2557
8.7236   0.0224 21 ส.ค. 2557
26.7887   0.1029 22 ส.ค. 2557
11.6190   0.0002 22 ส.ค. 2557
10.8614   0.0005 22 ส.ค. 2557
13.1327   0.0486 20 ส.ค. 2557
16.7175   0.0547 22 ส.ค. 2557
13.2410   0.0826 22 ส.ค. 2557
22.5365   0.0779 22 ส.ค. 2557
15.2760   0.0335 22 ส.ค. 2557
22 ก.ค. 2557
บลจ. ฟินันซ่า เสนอกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปี
19 ส.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง แจ้งวันและเวลาการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งที่ 10 กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน2(FAM FIPR3M2)