ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.7394   0.1149 31 พ.ค. 2557
10.9929   0.0020 28 ก.ค. 2557
10.1982   0.0033 28 ก.ค. 2557
10.4643   0.0015 28 ก.ค. 2557
10.5519   0.0097 28 ก.ค. 2557
10.5894   0.0035 28 ก.ค. 2557
10.6400   0.0065 28 ก.ค. 2557
10.6549   0.0013 28 ก.ค. 2557
10.6727   0.0095 28 ก.ค. 2557
10.6653   0.0098 28 ก.ค. 2557
10.7185   0.0090 28 ก.ค. 2557
10.7092   0.0062 28 ก.ค. 2557
10.7302   0.0035 28 ก.ค. 2557
10.7403   0.0038 28 ก.ค. 2557
10.7940   0.0065 28 ก.ค. 2557
11.8979   0.0025 28 ก.ค. 2557
10.3980   0.0647 25 ก.ค. 2557
11.6925   0.0321 25 ก.ค. 2557
8.5802   0.0050 24 ก.ค. 2557
8.6731   0.0106 25 ก.ค. 2557
26.2659   0.1606 28 ก.ค. 2557
11.6196   0.0461 25 ก.ค. 2557
10.8482   0.0015 28 ก.ค. 2557
13.2755   0.0459 24 ก.ค. 2557
16.4048   0.0929 28 ก.ค. 2557
12.5664   0.1090 28 ก.ค. 2557
22.7557   0.1345 28 ก.ค. 2557
15.1023   0.1663 28 ก.ค. 2557
23 ก.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง แจ้งวันและเวลาการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งที่ 10 กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน1(FAM FIPR3M1)
22 ก.ค. 2557
บลจ. ฟินันซ่า เสนอกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปี