ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.8504   0.1088 30 ก.ย. 2557
11.0445   0.0018 20 ต.ค. 2557
10.2607   0.0113 20 ต.ค. 2557
10.5313   0.0025 20 ต.ค. 2557
10.6195   0.0120 20 ต.ค. 2557
10.6543   0.0122 20 ต.ค. 2557
10.7017   0.0123 20 ต.ค. 2557
10.7233   0.0026 20 ต.ค. 2557
10.7479   0.0124 20 ต.ค. 2557
10.7326   0.0123 20 ต.ค. 2557
10.7984   0.0122 20 ต.ค. 2557
10.7794   0.0091 20 ต.ค. 2557
10.7976   0.0109 20 ต.ค. 2557
10.8128   0.0096 20 ต.ค. 2557
10.8553   0.0114 20 ต.ค. 2557
12.0240   0.0019 20 ต.ค. 2557
9.7209   0.1728 17 ต.ค. 2557
11.0687   0.0371 17 ต.ค. 2557
7.8718   0.0252 16 ต.ค. 2557
8.4521   0.0608 17 ต.ค. 2557
26.2287   0.0183 20 ต.ค. 2557
11.6225   0.0000 20 ต.ค. 2557
10.8919   0.0016 20 ต.ค. 2557
12.5755   0.0125 16 ต.ค. 2557
16.3868   0.0033 20 ต.ค. 2557
13.3566   0.0801 20 ต.ค. 2557
22.1995   0.0331 20 ต.ค. 2557
14.7299   0.0738 20 ต.ค. 2557
09 ก.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปีี
02 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3