ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
10.0117   0.0604 31 ม.ค. 2558
11.1228   0.0005 27 ก.พ. 2558
10.3643   0.0140 27 ก.พ. 2558
10.6316   0.0019 27 ก.พ. 2558
10.7219   0.0008 27 ก.พ. 2558
10.7635   0.0149 27 ก.พ. 2558
10.8231   0.0292 27 ก.พ. 2558
10.8256   0.0016 27 ก.พ. 2558
10.8189   0.0049 12 ม.ค. 2558
10.8425   0.0155 27 ก.พ. 2558
10.9078   0.0008 27 ก.พ. 2558
10.8870   0.0090 27 ก.พ. 2558
10.9011   0.0005 27 ก.พ. 2558
10.9164   0.0151 27 ก.พ. 2558
10.9743   0.0297 27 ก.พ. 2558
12.2005   0.0028 27 ก.พ. 2558
10.6889   0.0091 26 ก.พ. 2558
11.1323   0.1381 26 ก.พ. 2558
6.8444   0.0512 25 ก.พ. 2558
9.1309   0.0351 26 ก.พ. 2558
26.8490   0.0628 27 ก.พ. 2558
11.6586   0.0022 27 ก.พ. 2558
10.9589   0.0006 27 ก.พ. 2558
12.7480   0.0460 25 ก.พ. 2558
16.7617   0.0912 27 ก.พ. 2558
14.0079   0.0383 27 ก.พ. 2558
22.9307   0.0478 27 ก.พ. 2558
14.0842   0.0683 27 ก.พ. 2558
23 ก.พ. 2558
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.60% ต่อปี
16 ก.พ. 2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน6 (FAM FIPR3M6)