เครื่องมือวางแผน
การวางแผนเพื่อการเกษียณ
บทความจาก
ทุกเรื่องเกี่ยวกับการเกษียณอายุที่คุณอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม: ตอนที่1
ทุกเรื่องเกี่ยวกับการเกษียณอายุที่คุณอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม: ตอนที่2
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
รอให้เกษียณ ก็สายเสียแล้ว
การลงทุนสำหรับวัยเกษียณ
ปัญหา 7 ประการที่ส่งผลร้ายต่อ  การออมเพื่อการเกษียณ
ท่านควรทำอย่างไรดี หากต้องเกษียณก่อนกำหนด
Can Money Buy Happiness
Model Portfolios for Retirees
Have you saved enough for retirement?
แผนการลงทุนสำหรับผู้เกษียณ และผู้ที่ใกล้จะเกษียณ
LTF: The Prettiest One of Them All
การลงทุน เพื่อ วัยเกษียณ
มองย้อนกลับไปดู กองทุน RMF
Bullet Proof Your Portfolio Now!
ช่วงสุดท้ายของปีสำหรับ LTF และ RMF
ความเสี่ยง 5 ประการ กับการออมเพื่อการเกษียณอายุ
Over 60 Survial Guide
5 แนวทางที่จะเริ่มกองทุนเพื่อการเกษียณของคุณ
คุณปลอดภัยขึ้นหรือไม่กับการหลบเลี่ยงการลงทุนในตลาดหุ้น?

 

การวางแผนเพื่อการเกษียณ

หากถามคนส่วนใหญ่ว่าคาดหวังอย่างไรยามเกษียณท่านคงได้คำตอบที่แตกต่างหลากหลาย  การเกษียณเป็นการเดินทางหาใช่จุดมุ่งหมายเมื่อพูดถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณการเริ่มต้น
ก่อนย่อมได้เปรียบกว่าเสมอบางคนพยายามที่จะไม่คิดถึงการเกษียณเพราะคิดว่ามีนยีงไกลตัว
และไม่มีแรงกดดันทำให้ต้องนึกถึงมันบางคนไม่รู้จักวางแผนเพราะไม่คิดว่าตนเองมีเงินมากพอ
สำหรับการออมในยามเกษียณหรืออาจเพราะคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเงินประกัน
สังคมของรัฐหรือนายจ้างอาจยื่นมือเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามการไม่วางแผน
ล่วงหน้าย่อมเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่อาจส่งผลร้ายแรงได้

กระแสสังคมใหม่เปลี่ยนแปลงมุมมองการจัดการกับการออมเพื่อการเกษียณไม่ว่าจะเป็น เพราะการที่คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นแต่ความสามารถในการซื้อกลับลด ลงจากภาวะเงินเฟ้อและภาวะการลงทุนที่ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้การวางแผน
เพื่อการเกษียณมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตและความพยายามอย่างเดียวดูจะไม่
่เพียงพออีกต่อไปที่จะเก็บเงินสำรองไว้ยามเกษียณผู้เชี่ยวชาญต่างมีความเห็นตรงกันว่าหาก
ท่านต้องการดำรงแบบแผนการดำเนินชีวิตแบบเดิมไปตลอดตราบจนหลังจากที่ท่านหยุดทำ
งาน ท่านจะต้องออมประมาณ 70% ของรายได้ ณ ขณะนี้ของท่านหลักการหนึ่งที่ต้องจำจำไ้ว้
้เสมอ คือ การลดหย่อนภาษีสูงสุดเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามเกษียณซึ่งรวมถึงการลงทุนผ่านกอง
ทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนหุ้นระยะยาว  แม้การเตรียมตัวเพื่อการ
เกษียณบางครั้งก็เป็นประเด็นที่ซับซ้อนยุ่งยาก แต่ก็ไม่ใช่มันจะยากเกินไป เรามีบริการทางเว็บ
ไซด์ในการให้ความรู้เครื่องมือและวิธีการคำนวณสำหรับการเกษียณผู้วางแผนทางการเงินของ
เราจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการออมโดยกำหนดออกมาให้ชัดเจนว่าท่านจะต้องการเงิน
สำรองเพื่อการเกษียณเป็นจำนวนเท่าใดและมองหาเครื่องมือการลงทุนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศที่จำนำพาท่านไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและกฎระเบียบทำให้คนเราต้องพึ่งพาตนเอง
ในการวางแผนเพื่อการเกษียณแทนความช่วยเหลือจากรัฐบลจ.ฟินันซ่าช่วยให้ขั้นตอนนี้ง่าย
ขึ้นเพราะเราเป็นบลจ.แรกที่มีบริการ"การเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้เอง
ซึ่งการบริการให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองนั้นมีไว้สำหรับกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพของบริษัทผู้ทำงานอิสระและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวโดยใช้กองทุนผสมเพื่อการ
เลี้ยงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาวอันที่จริงแล้วธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นธุรกิจหลักของ
เราโดยมีีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวมกว่า14,000ล้านบาทบริษัทได้รับความไว้วาง
ใจจากสถาบันชั้นนำกว่า300แห่งทั่วประเทศไทยให้ดูแลบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ให้แก่สมาชิกตั้งแต่ปีพ.ศ.2512ซึ่งเรามีทั้งบริการแบบกองทุนเดี่ยวและกองทุนร่วมทุนสำหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย